wywiad

Malrun – Wikingowie z dobrym uchem (wywiad)

(Wywiad z zespołem przeprowadzony w marcu 2013na potrzeby bloga otwartego Moosic.pl)

MAL­RUN to jeden z bar­dziej obie­cu­ją­cych ze­spo­łów roc­ko­wo-me­ta­lo­wych, jakie mia­łam oka­zje ostat­nio usły­szeć. Duń­czy­cy łączą cięż­kie gra­nie z me­lo­dyj­ny­mi, wznio­sły­mi re­fre­na­mi, nie ucie­ka­ją jed­nak także od odro­bi­ny wrza­sku, czy tech­nicz­nych, pro­gre­syw­nych za­gry­wek. O tym, czy bycie po­tom­kiem Wi­kin­gów po­ma­ga w pod­bi­ja­niu Eu­ro­py, jak od cia­snych spodni i gła­dze­nia swo­ich dłu­gich wło­sów można przejść do speł­nia­nia ma­rzeń, oraz o tym, że mu­zycz­na Dania to wię­cej niż słyn­ny Lars Ulrich, roz­ma­wia­łam z per­ku­si­stą ze­spo­łu, Mik­ke­lem John­se­nem.   

(więcej…)

Reklamy

Clock Machine – Machina nabiera rozpędu (wywiad)

(Wywiad z zespołem przeprowadzony we wrześniu 2013na potrzeby bloga otwartego Moosic.pl)

Czte­rech mło­dych fa­ce­tów (so­lid­nie za­in­spi­ro­wa­nych), de­cy­du­je się na gra­nie kla­sycz­ne­go rock’n’rolla (z nie­zbęd­ną dawką bez­czel­no­ści) w samym sercu sto­li­cy pio­sen­ki po­etyc­kiej (no dobra, może bar­dziej na przed­mie­ściach). W re­zul­ta­cie, za­miast mu­zycz­nej ka­ta­stro­fy ja­kich wiele, mamy lau­re­atów 41. fe­sti­wa­lu FAMA i uczest­ni­ków te­go­rocz­ne­go Wo­od­stock. A do­pie­ro na­bie­ra­ją roz­pę­du… O dia­bel­skim bal­ko­nie na 10. pię­trze, do­brym sercu Pio­tra Ro­guc­kie­go i per­spek­ty­wie pra­co­wi­tej je­sie­ni z dala od mamy, roz­ma­wia­łam z Clock Ma­chi­ne.

(więcej…)

Revlovers – elektroniczny pop z klasą (wywiad)

(Wywiad z zespołem przeprowadzony w czerwcu 2013na potrzeby bloga otwartego Moosic.pl)

Po­wsta­li 3 lata temu w Łodzi. I jak przy­sta­ło na de­biu­tan­tów z no­we­go, mu­zycz­ne­go cen­trum Pol­ski, mają w ręku silne ar­gu­men­ty. Cha­rak­te­ry­stycz­ny, ko­ją­cy głos ślicz­nej Basi Sza­farz, żywe in­stru­men­ty szczo­drze pod­la­ne elek­tro­ni­ką – to tylko nie­któ­re ele­men­ty de­biu­tanc­kiej płyty Re­vlo­vers. Krą­żek Re­vi­sion Thing sta­no­wi kawał in­te­li­gent­ne­go, roz­ma­rzo­ne­go elek­tro­po­pu. O in­spi­ra­cjach, mi­ło­ści do Be­atle­sów oraz o nad­cho­dzą­cej pre­mie­rze płyty, roz­ma­wiam dziś z ba­si­stą ze­spo­łu – Mi­cha­łem Sza­fa­rzem.

(więcej…)

Power Of Trinity – koncerty to rzecz wymierna (wywiad)

(Wywiad z zespołem przeprowadzony w kwietniu 2013, na potrzeby bloga otwartego Moosic.pl)

Piszą pio­sen­ki z praw­dzi­wą tre­ścią, grają fan­ta­stycz­ne kon­cer­ty, a od ja­kie­goś czasu wciąż po­wta­rza­ją, by pójść z nimi. Czwór­ka mu­zy­ków z Łodzi, znana pod szyl­dem POWER OF TRI­NI­TY, nie­zmien­nie od 2011 wy­pły­wa na coraz szer­sze wody i zdo­by­wa coraz to nowe rze­sze sym­pa­ty­ków swoją nie­sza­blo­no­wą mie­szan­ką rocka i reg­gae. O tym, kim są tak zwani „Chodź­zem­now­cy”, skąd bie­rze się fe­no­men mu­zycz­ny Łodzi, a także o pla­no­wa­nej trze­ciej pły­cie opo­wiedzieli wo­ka­li­sta Kuba Koźba i ba­si­sta Krzy­siek Gru­dziń­ski.

(więcej…)