shadowboxer

Shadowboxer

Jak rodzi się mu­zy­ka nie­zwy­kła? Cza­sa­mi w ga­ra­żach, cza­sa­mi w sa­lach prób, kiedy in­dziej w za­ci­szu wła­snej sy­pial­ni, o 3 nad ranem, albo w piw­ni­cach wy­głu­sza­nych nie­zdar­nie kar­to­ni­ka­mi po jaj­kach. Zda­rza się jed­nak, że mu­zy­ka nie­zwy­kła rodzi się nawet wtedy, gdy jej twór­ców dzie­li ponad 200 km, a łączy pasja i ta­lent. Bo wi­dzi­cie, gdy w grę wcho­dzi mi­łość do mu­zy­ki, wiele może się wy­da­rzyć. Hay­ley Mar­tin i Aidan O’Brien, mu­zy­cy two­rzą­cy duet Sha­dow­bo­xer, mogą Wam o tym wiele opo­wie­dzieć.  

(więcej…)

Reklamy