revlovers

Revlovers – elektroniczny pop z klasą (wywiad)

(Wywiad z zespołem przeprowadzony w czerwcu 2013na potrzeby bloga otwartego Moosic.pl)

Po­wsta­li 3 lata temu w Łodzi. I jak przy­sta­ło na de­biu­tan­tów z no­we­go, mu­zycz­ne­go cen­trum Pol­ski, mają w ręku silne ar­gu­men­ty. Cha­rak­te­ry­stycz­ny, ko­ją­cy głos ślicz­nej Basi Sza­farz, żywe in­stru­men­ty szczo­drze pod­la­ne elek­tro­ni­ką – to tylko nie­któ­re ele­men­ty de­biu­tanc­kiej płyty Re­vlo­vers. Krą­żek Re­vi­sion Thing sta­no­wi kawał in­te­li­gent­ne­go, roz­ma­rzo­ne­go elek­tro­po­pu. O in­spi­ra­cjach, mi­ło­ści do Be­atle­sów oraz o nad­cho­dzą­cej pre­mie­rze płyty, roz­ma­wiam dziś z ba­si­stą ze­spo­łu – Mi­cha­łem Sza­fa­rzem.

(więcej…)

Reklamy