power of trinity

Power Of Trinity – koncerty to rzecz wymierna (wywiad)

(Wywiad z zespołem przeprowadzony w kwietniu 2013, na potrzeby bloga otwartego Moosic.pl)

Piszą pio­sen­ki z praw­dzi­wą tre­ścią, grają fan­ta­stycz­ne kon­cer­ty, a od ja­kie­goś czasu wciąż po­wta­rza­ją, by pójść z nimi. Czwór­ka mu­zy­ków z Łodzi, znana pod szyl­dem POWER OF TRI­NI­TY, nie­zmien­nie od 2011 wy­pły­wa na coraz szer­sze wody i zdo­by­wa coraz to nowe rze­sze sym­pa­ty­ków swoją nie­sza­blo­no­wą mie­szan­ką rocka i reg­gae. O tym, kim są tak zwani „Chodź­zem­now­cy”, skąd bie­rze się fe­no­men mu­zycz­ny Łodzi, a także o pla­no­wa­nej trze­ciej pły­cie opo­wiedzieli wo­ka­li­sta Kuba Koźba i ba­si­sta Krzy­siek Gru­dziń­ski.

(więcej…)

Reklamy