poezja śpiewana

Krzysztof Napiórkowski – Drugi Oddech

W ciem­ne, po­nu­re wie­czo­ry, kiedy w do­mo­wym za­ci­szu w wąt­pli­wość pod­da­ję do­broć ludz­ką i wy­po­mi­nam świa­tu jego nie­życz­li­wość, szcze­gól­nie trud­no mi do­brać mu­zy­kę która nie drażni. Taką która zastąpi godnie ciszę i balansować będzie pomiędzy melancholią, a pogodą ducha. Krzysz­tof Na­piór­kow­ski ura­to­wał mnie w nie­je­den taki wie­czór, dając wśli­zgnąć się nadziei nie­pew­nie tyl­ny­mi drzwia­mi.

(więcej…)

Reklamy