Uncategorized

Przystanek Woodstock okiem debiutanta. O potworach z bagien, kołczanie prawilności i byciu świnką

Pojechałam do Kostrzyna po raz pierwszy. Debiut taki. Pojechałam z otwartą głową, acz dzięki przekazom medialnym raczej pozbawiona entuzjazmu. Błoto, alkohol, muzyka na jedno (okołopunkowe) kopyto, namioty i glany. WIADOMO.

Ano okazuje się, że nie bardzo. Stąd też poniższe podsumowanie, które można w sumie nazwać posypaniem głowy popiołem. I to nawet nie szczyptą, ale solidną szuflą z ogniska, w którym spłonęły tezy kategoryczne i parę dziwacznych uprzedzeń.

Przeczytajcie, bo zaraz będzie ciemno. (więcej…)

Reklamy

Veni, Vidi, I’m Alive.

Dzień jak każdy. Rozsądne, ogarnięte, ukochane dziecko oznajmia: „Mamo, Tato, jadę na Woodstock”. Czarne chmury zlatują się i przykrywają słoneczną tarczę rodzicielstwa, wybuchają armaty paniki, trwa pełna mobilizacja wojsk pod dowództwem histerii. Armia wyrusza do Castoramy w celu nabycia desek do zabicia okien, młotka do wbijania rozsądku, łańcucha do kuli na nogę.

(więcej…)

Basowa historia z morałem

Gdy widmo trzydziestki zaczęło majaczyć mi za życiowym rogiem, dokonałam kilku kalkulacji. Wnioski mi się nie podobały. Lekko spanikowana, rzuciłam się realizować odkładane w nieskończoność zamierzenia, jakby groziło mi nie tylko gwałtowne zniedołężnienie, albo zupełne wręcz zejście. Gdy na liście „zrobić przed śmiercią” dotarłam do punktu mówiącego o grze na instrumencie strunowym, znalazłam się w lekkim impasie – tu jednak do akcji wkroczył mój niezawodny tato. Bóg jeden wie skąd, przewracając wymownie oczami, wycyganił dla mnie gitarę klasyczną o wyglądzie zabytku z epoki Ludwika XIV-ego. Instrument ten, o wdzięcznej nazwie Defil, był wzorcowym przedstawicielem rodzimej, PRL-owskiej produkcji gitaropodobnej. Mniej zorientowanym spieszę z wyjaśnieniem: to ten szcze­gól­ny rodzaj gi­ta­ry, który w przy­pad­ku spo­tka­nia ze ścia­ną wy­cho­dzi z konfrontacji zwycięsko.

(więcej…)

Staying Alive – jak z muzyką Bee Gees ratować ludzkie życie

Jeśli jesz­cze nie wie­cie co mają ze sobą wspól­ne­go: gwiaz­dor bry­tyj­skie­go kina Vin­nie Jones, słyn­ny prze­bój grupy Bee Gees oraz re­su­scy­ta­cja krą­że­nio­wo-od­de­cho­wa, to wideo sta­no­wi wręcz po­zy­cję obo­wiąz­ko­wą. Jesz­cze nigdy pio­sen­ka Stay­ing Alive nie była tak do­słow­nie in­ter­pre­to­wa­na.   

(więcej…)

SOEN

Wszech­po­tęż­na per­ku­sja, gęsty bas, mię­si­ste riffy. Al­ter­na­tyw­ne, pro­gre­syw­ne brzmie­nie. Do­pie­ro miękki wokal uzmy­sła­wia nam, że to nie jest ko­lej­na płyta Tool. Owo po­do­bień­stwo, to w pewnym sensie prze­kleń­stwo grupy SOEN.  Ich debiutancki album Co­gni­ti­ve jest praw­do­po­dob­nie jedną z najlepszych płyt rockowych,  któ­rych nie sły­sze­li­ście.

(więcej…)

Boysband wiecznie żywy

Back­stre­et Boys są tro­chę jak wino. Tyle, że otwar­te. Czło­wiek zaj­rzy w bu­tel­kę z roz­pę­du, choć za­war­tość już dawno zwie­trza­ła. A jed­nak po­wra­ca­ją jak bu­me­rang. Ka­ry­ka­tu­ral­ni jak ostatnie od­cin­ki True Blood, wiecz­nie żywi jak Lenin. Tro­chę, jakby czas się za­trzy­mał. Za parę dni znów u nas zagrają. Ewrybady, Backstreet’s Back.

(więcej…)

SoundMagic – świetna jakość w niskiej cenie

Przy­znam szcze­rze, że żaden ze mnie au­dio­fil. Uży­wa­ne prze­ze mnie na co dzień słu­chaw­ki muszą być przede wszyst­kim so­lid­nie wy­ko­na­ne i muszą brzmieć przy­zwo­icie, czyli mają nie znie­kształ­cać dźwię­ku i pod­kre­ślać to, co w danym mo­men­cie pod­kre­ślo­ne być po­win­no. Do­brze, je­że­li przy tym jesz­cze jakoś wy­glą­da­ją. Mimo nie­spe­cjal­nie wy­gó­ro­wa­nych wy­ma­gań, moim od­wiecz­nym pro­ble­mem było zna­le­zie­nie przy­zwo­icie brzmią­cych słu­cha­wek do­ka­na­ło­wych po­ni­żej kwoty 100 PLN. Po­wie­cie: coś ta­kie­go nie ist­nie­je. A otóż, pro­szę Pań­stwa, ist­nie­je. Na­zy­wa się So­und­Ma­gic. (więcej…)

Shadowboxer

Jak rodzi się mu­zy­ka nie­zwy­kła? Cza­sa­mi w ga­ra­żach, cza­sa­mi w sa­lach prób, kiedy in­dziej w za­ci­szu wła­snej sy­pial­ni, o 3 nad ranem, albo w piw­ni­cach wy­głu­sza­nych nie­zdar­nie kar­to­ni­ka­mi po jaj­kach. Zda­rza się jed­nak, że mu­zy­ka nie­zwy­kła rodzi się nawet wtedy, gdy jej twór­ców dzie­li ponad 200 km, a łączy pasja i ta­lent. Bo wi­dzi­cie, gdy w grę wcho­dzi mi­łość do mu­zy­ki, wiele może się wy­da­rzyć. Hay­ley Mar­tin i Aidan O’Brien, mu­zy­cy two­rzą­cy duet Sha­dow­bo­xer, mogą Wam o tym wiele opo­wie­dzieć.  

(więcej…)

Eddie Murphy – the sequel

Prze­bo­jo­wy ka­wa­łek w stylu reg­gae, przy­jem­ny klip. Morda jakby zna­jo­ma. Faktycznie, to on – znany z nie­zli­czo­nych ko­me­dio­wych ról fil­mo­wych i wy­stę­pów sce­nicz­nych, 52-let­ni Eddie Mur­phy. Aktor sta­wia ko­lej­ne kroki na mu­zycz­nej sce­nie, po 20-let­nim okre­sie przerwy i pi­sa­nia mu­zy­ki do szu­fla­dy. Nim zamarudzicie uprzedzam – sin­giel „Red Light” to kawał do­brej ro­bo­ty i nie­zbi­ty dowód, że Murphy to nie kolejny znudzony aktorstwem muzyczny amator.

(więcej…)

Krzysztof Napiórkowski – Drugi Oddech

W ciem­ne, po­nu­re wie­czo­ry, kiedy w do­mo­wym za­ci­szu w wąt­pli­wość pod­da­ję do­broć ludz­ką i wy­po­mi­nam świa­tu jego nie­życz­li­wość, szcze­gól­nie trud­no mi do­brać mu­zy­kę która nie drażni. Taką która zastąpi godnie ciszę i balansować będzie pomiędzy melancholią, a pogodą ducha. Krzysz­tof Na­piór­kow­ski ura­to­wał mnie w nie­je­den taki wie­czór, dając wśli­zgnąć się nadziei nie­pew­nie tyl­ny­mi drzwia­mi.

(więcej…)