Staying Alive – jak z muzyką Bee Gees ratować ludzkie życie

Jeśli jesz­cze nie wie­cie co mają ze sobą wspól­ne­go: gwiaz­dor bry­tyj­skie­go kina Vin­nie Jones, słyn­ny prze­bój grupy Bee Gees oraz re­su­scy­ta­cja krą­że­nio­wo-od­de­cho­wa, to wideo sta­no­wi wręcz po­zy­cję obo­wiąz­ko­wą. Jesz­cze nigdy pio­sen­ka Stay­ing Alive nie była tak do­słow­nie in­ter­pre­to­wa­na.   

W re­we­la­cyj­nym kli­pie widocznym po­ni­żej, na­czel­ny za­ka­pior i gwiaz­dor bry­tyj­skie­go kina Vin­nie Jones oraz jego dwóch za­bój­czo non­sza­lanc­kich asy­sten­tów, de­mon­stru­je w sobie tylko wła­ści­wy spo­sób, jak ra­to­wać życie czło­wie­ka. Jako motyw prze­wod­ni ob­ra­no tu słyn­ny prze­bój grupy Bee Gees, o jakże zna­czą­cym ty­tu­le Stay­ing Alive – utwór nie tylko powszechnie znany, ale szczęśliwie będący bardzo prak­tycz­ną wska­zów­ką, jak pomagać dru­giej oso­bie, gdy zaj­dzie taka po­trze­ba. Zwłaszcza, gdy nasza trzeźwość myślenia nieco kuleje w obliczu dramatycznych okoliczności.

To jeden z tych przy­pad­ków, gdy mu­zy­ka znaj­du­je szcze­gól­ne za­sto­so­wa­nie i staje się czymś wię­cej, niż tylko mo­ty­wem zna­nym z dys­ko­tek i pry­wa­tek. Wideo, będące elementem kam­pa­nii stwo­rzo­nej przez Bri­tish Heart Fo­un­da­tion, oca­li­ło już 28 osób w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

A tutaj zna­leźć mo­że­cie wer­sję dla ju­nio­rów:

Zapamiętajcie – nigdy nie wiecie, kiedy może przyjść do walki o czyjeś życie.

No i koniecznie podajcie dalej.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s